10. Noorte meediahuvi ja omaalgatuse toetamine 2017

Avinurme on soetanud kooliraadio uuenduseks kõlarid, puldi. meediahuvilistele
kaks drooni, millega on valminud ka kaks filmi. Käivitatud kooliraadio- ja
meeediaring. Iisaku soetanud koolile helitehnika, mida kasutavad ürituste
korraldamiseks ja koolibändi arenguks. Vokaalsolistide ring toimub Iisakus E ja
T 16.00 – 16-45 ja R 14.00 – 14.45.
Ringis osaleb 12 noort. Ringi ajad on kirjas ringide tunniplaanis siin:
http://iisakug.edupage.org/timetable/? Koolibändi proovid toimuvad noorte
soovil 1 X kuus T 15.00 – 16.00.
Koolibändis osaleb 5 noort.
Ringi ajad on kirjas ringide tunniplaanis siin:
http://iisakug.edupage.org/timetable/?
Kooliraadio- ja meediaring toimus Avinurmes jaanuarist juunini kahel korral
kuus, kus osales 9 noort. Infot ringi toimumise kohta sai kooli kodulehelt
huviringide ja treeningute kavast 2016-2017 õ.a. Peoantsuringis osales 18 noort
ja tantsuringis 47 õpilast ning ringid toimus kord nädalas ja infot sai eelmisel
õppeaastal kooli kodulehelt. Kokku osales noori 90
200 noort on lubatud kahe aasta peale kokku.

Eluks vajalike oskuste töötoad 2017

Iisaku ostis õmblusmasina käsitöö töötoa jaoks. Õmblemise töötoad alustasid
möödunud õppeaastal tegevust sel moel, et õpetaja juhendas noori, kes endile
esinemisrõivaid õmblesid. Alates septembrist 2017 toimub kord nädalas
esmaspäeviti kell 16.00 – 16.45 õmblusring, kus saavad osaleda kõik huvilised.
Õmblemiseks vajalik kangas saadakse taaskasutusest. On õmmeldud kotte,
patju, taskurätikuid jmt. https://iisakukunstidekool.weebly.com/our-work.html
Avinurme soetas elektripliidi, mikrolaineahju, veekeetja. Toimunud on
toitlustamise töötoad “Küpsetised vanema retseptiraamatust” ja tervisliku toidu
töötuba “Kiirelt, maitsvalt ja tervislikult”. Töötubasid juhendas kohalik ettevõtja
Heli Habakuk. Illuka soetas smuutiaparaadi, mida kasutatakse erinevates
töötubades ( smuuti valmistamise õpetus, isadepäev Illuka koolis, kus valmistati
smuutisid isadele, toimus smuutipäev lasteaialastele. Kurtna noortekeskus ja
Avinurme vald soetas omale tikkimismasinad. Avinurme kasutab
tikkimismasinat käsitööringis, mis toimub kord nädalas, kus osaleb 18 noort
(tikkimismasinat hakatakse kasutama ka käsitöötundides) ning Kurtna
Noortekeskus käivitab alles ringitegevust. Noori osales tegevustes kokku 62,
millele lisandub käsitöötundides, isadepäeval ja lasteaia õppepäeval osalenud
õpilaste arv, milleks on 86.

Jõusaalide ja sportmängude arendamine piirkonnas 2017

Soetatud jõusaalivahendid Tudulinna vallale, Avinurme valla jõusaalile ning
Alajõe vallale. Tudulinnas peetakse hetkel läbirääkimisi, et kool saaks
vahendeid kasutada ka kehalise kasvatuse tundides. Avinurme jõusaalis toimub
ka juhendamine kord nädalas ning vahendeid saab kasutada ka kehalise
kasvatuse tundides. Piirkondlikku kontseptsiooni ei ole, kuid koostöögrupp on
teemat arutlenud ning kõigil valdadel on vajadus välijõusaalivahenditele ja
terviseradadele. Avinurme valla arengukavas on punktis 3.4 Haridus,
kultuur ja sport – kus ülesannetes ja eesmärkides on välja toodud ka
sporditegevuse areng.
http://avinurme.ee/sisu/774_4118Avinurme_valla_arengukava_2013-2022.pdf
Iisaku valla arengukavas on punktis 4.6. toodud välja sporditegevuse eesmärgid
ja tegevused.
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4110/6201/4014/Valla%20arengukava.pdf#
Alajõe valla arengukavas on punktis Kultuuri- ja vabaaja veetmise võimalused,
kus on eesmärkides välja toodud ka sporditegevuse toetamine.
http://www.alajoevv.ee/wp-
content/uploads/2010/12/Maarus_18_lisa_Alajoe_valla_AK_2015_2022.pdf
Tudulinna valla arengukavas on arengueesmärkides välja toodud tagada
aastaringne aktiivse spordiga tegelemise võimalused; jõusaal, spordisaal
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4221/0201/3062/Tudulinna%20valla%20aren
gukava%202004-2020%20terviktekst.pdf#
Illuka valla arengukavas on punktis 4.6.4 Kultuur ja sport on välja toodud
võimalustena erinevate sportimisvõimaluste loomine.
http://wd.illuka.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=97715&desktop=1047&u=20
171205115629
Sellel tegevusaastal osales Tudulinna jõusaalis 22 noort ning Avinurmes, kuhu
soetati vahendid alles septembris on osalejaid 67, kokku 87. Koostöögrupp
otsustas ühiselt, et spordivahendid soetatakse valdade kaupa ning sellel
tegevusaastal said vahendid Tudulinna, Avinurme ja Alajõe. Järgmisel
tegevusaastal on osalejaid kindlasti rohkem, kui käivituvad tegevused Iisaku,
Illuka ja Alajõe jõusaalides ja kasutatakse erinevaid spordivahendeid. Iisakus
konkreetset kontseptsiooni ei ole. Meil on pigem esmaklassiline erinevate
organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse koostöö. Kuna vallal puudus eraldi
spordieelarve ja ka üksus (inimene), mis valdkonda koordineeriks, on erinevad
MTÜd võtnud mitmete rajatiste rajamise ja hooldamise enda kanda.
Omavalitsus on toetanud projekte omaosaluse ja erinevate toetustega. Sel
õppeaastal on iisaku Gümnaasium omavahenditest soetanud 2 lauatenniselauda,
2 plats puhtaks mängu ning spordivahendeid võimlavahetundide läbiviimiseks.
Võimlavahetunnid toimuvad 3 X nädalas. Link:
http://iisakug.piksel.ee/index.php?uid=2ec81a8e565068739e29&module=50&o
p=5&u_id=527 ; 13.11 – 8.12.2017 toimub lauatennise turniir. Iisaku loodab
saada 2018.a juurde toetust, et soetada juurde vahendeid, siis paanime kõik

tegevused seostada projektiga ning täita ka tingimused (viited, kleepsud, reg
lehed).

Kaasaegse tantsuringi loomine 2017

Uute võimaluste loomine noore huvitegevuseks. Ring kahele vanusegrupile.
Konkurssidel ja üritustel osalemine. Avatud teiste valdade noortele. Praegu
osalevad 10 Illuka tüdrukut pidevalt (6 inim. – 7-12.a., 4 inim. – 13 – 18.a.).
Tüdrukutel on kostüümid ja nad esinesid selle perioodi jooksul rohkem kui 10
korda erinevates üritustes.

Võrgustikutöö arendamine 2017

Projekti kontaktisik on tegelenud hankeprojekti koostamisega, selle
allkirajastamisega jm. Koostöögrupi liikmetega on toimunud 3 koosolekut.
Moodustatud on noortest koostöögrupp, kes jäädvustavad tegevused pildile,
tegelevad kodulehega. Projektijuht on juhendanud noori ning mõelnud välja
uusi ideid tegevuse jäädvustamiseks. Tegevusse on kaasatud ka meedia- ja
raadioringi noored. Tegevusteks on soetatud ka arvuti. Osales 10 noort.

Omaalgatuse ja ettevõtlikkuse kasvatamine 2017

Avinurme ja Iisaku noored võtsid osa töövarjupäevast. Novembris toimus
Rajaleidja karjäärinõustamine. Avinurme ja Iisaku koolide õpilased osalesid ka
noorte infomessil "Teeviit" ja noortekonverentsil "Lahe koolipäev". Märtsis
toimus Avinurmes noorte poolt korraldatud ja elluviidud "Naistepäevatrall", kus
kasuks tulid ka noorte poolt organiseeritud peotantsukursused. Mais toimus
rahvusvaheline noorsoovahetuse infotund "Erasmus+", kust saadud teave on
tekitanud noortes väga suurt elevust ning hetkel tegeletakse noorsoovahetuse
projektikäivitamisega, otsitakse partnereid, töötatakse välja tegevuskava ja
muud. Juulis toimus õppematk Meenikunno rabasse, septembris õppekäik
Jõhvi kontserdimajja, kus vaadati kontserdimaja tööliste tegemisi ning vaadati
etendust "Libahunt“. Kõik need tegevused said alguse noorte kooskäimistest
ning projektikoolitusest, mille raames toimusid ka ideelaborid ja
inspiratsiooniseminarid :
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2
F0gf0n9b412vqu0o%2Fprojektikool.ppt%3Fdl%3D0&h=ATP_ed3V2juNEYpj
7P7v5Il82nbADSbS5UQ5hOCVEPH7e2ufFreodpANqOMER1Yft9AzKRUpcP
D2coQvdiZrEeIE5A7gkAr5Nbpe4sIRZD5zHgBohw1W5LyM4sFtu_RGW4G8
U1Hqi73rWA .
Projektiõpe toimus kaks korda kuus jaanuarist juunini, kus osales10 noort.
Eesmärgid:
– julgustada noori märkama probleeme ja väljakutseid oma kodukohas
– mõista, kuidas ideed arenevad ja milliseid samme peab astuma nende
teostamiseks
– õpivad kirjutama projekte ja taotlema rahastust
Käsitletud teemad:
1. kuidas tekib idee? Kas lähtuda oma huvist, meeskonna huvidest,
vajadustest või mõne lünga" täitmisest?
2. kuidas ideed arendada? Erinevad meeskonnatöömeetodid.
3. idee on, raha pole. Mis saab?
4. Mis on projekt? Kuidas kirjutada projekti?
5. individuaalne/meeskondlik töö oma projektiga
Noori köitnud teemad:
– tantsimine, tantsuürituse korraldamine
– helistuudio ja elektroonilise muusika vahendite soetamine

– disc golfi väljak (algatus varasemast, teostus suvel 2017),
juhendamine sama metoodikaga samalt juhendajalt
– noorte seksuaalkasvatus, teavitustöö läbi teatri
– orienteerumispäev
– laste mänguväljak
Tulemus.

Kuigi kõik noored said sarnast juhendamist, mõjutas projektide
teostumist noorte oma motivatsiooni ja aja olemasolu, sobivate
rahastamisvoorude olemasolu ja projektide lõplik kvaliteet. Juhendamise
eesmärk ei olnud kõike ette öelda, vaid olla toeks ja teha pisiparandusi.
Antud metoodika on andnud rakendusaja jooksul väga häid tulemusi. Antud
perioodil teostus noorte algatatud disc golfi projekt.Disc golfi väljak ehitati küll
PRIA täiendava toetusega, kuid omaosalusena vajasid katet kettakomplektid ja
muud tarvikud.
Noorteprojektidest valmis sel perioodil ka helistuudio ja elektroonilise muusika
projekti plaan, mis ootab õiget hetke ja rahastajat.
Laste mänguväljaku projekt sai ka EV100 kinkide nimekirja ning oli sama
metoodikaga projektiõpet saanud noore esimene iseseisev õnnestunud
projekt.
Tegevusprojektidena esitati erinevatele fondidele ka tantsupäev ja noorte
seksuaalkasvatuse projekt, kuid need kahjuks rahastust ei saanud. Noorte
omaalgatusena on projektist toetatud ka Avinurme valda käivitatud noortetuba
või – noortekeskus, kuhu on ostetud erinevad vahendid tegevuste käivitamiseks.

Enesekaiteskursus 2017

Iisaku tegi oktoobris ettevalmistusi enesekaitsekoolituse toimumiseks ja
koolituspäevad toimusid 19.novembril ja 6.detsembril. Avinurmes toimus
koolituspäev 22.mail. Kõikidele valdadele saadetud kuulutused Iisakus osales
20 ja Avinurmes 19 noort, kokku 39.

Taaskasutuse propageerimine 2017

Avinurme tegi ettevalmistusi taaskasutuse õppepäevade korraldamiseks.
Muretsedes materjale, reklaamides õppepäevi ja koostanud õppepäevade
päevakava. Avinurmes toimusid töötuba "Vanast uus" ja septembris toimus
"Mööbli restaureerimise" töötuba. Igakuiselt toimub Avinurmes töö- ja
tehnoloogiaring, kus tegeldakse mööbli restaureerimisega, kus noored on ise
otsinud esemed, mida nad soovivad uuendada. Töötubades osales 32 noort ja
ringis osaleb 24 noort, kokku 54. Taaskasutusega on tegelenud ka Iisaku
Gümnaasium, kes valmistab ise õuesõppevahendeid, kaubaalustest laudu ja
muud mööblit. Iisaku õmblusring õmbleb asju kasutatud rõivastest. Kuna kõigil
valdadel on olnud oma juhendaja, siis ei olnud vajadust juhendajal liikuda.
Peamised näpunäited ja õpetused oli võimalik saada Avinurmes toimunud
töötubades. Töötubade tegevusest anti kirjalik ülevaade ja fotod facebooki
grupis ja kodulehel. Konkursi oleme planeerinud järgmisesse tegevusaastasse.

Talendikonkurss 2017

Iisakus toimus 5. märtsil talendikonkurss Alutaguse talent. Noored olid kaasatud
sündmuse korraldamisse. Korraldustoimkonda kuulusid põhiliselt Iisaku
Gümnaasiumi õpilasesinduse noored, kes omakorda jagasid ülesandeid
kaaslastele. Konkursil astusid üles Iisaku, Alajõe, Avinurme ja Illuka noored.
Etteasteid hindas etenduskunstidega seotud professionaalidest koosnev žürii
ning valiti publikulemmik. Osales 49 noort. Konkurss toimub kahel korral, 100
noort osaleb kahe korra peale kokku.

Rahvatantsuarendamine 2017

Avinurme rahvatantsurühmale soetati pastlad, sõled ja poistele pluusiriie,
Jaanuarist juunini täiendati Iisaku ja Tudulina noorte rahvariiete komplekte –
osteti pastlaid, helmeid, litreid kangast jmt. Osaleti tantsupeo protsessis ja
rahvatantsuüritustel. Iisaku pidas oktoobris läbirääkimisi rahvatantsuõpetajaga.
6. jaanuaril toimus Iisakus tantsulaager ja Avinurmes septembris, kuhu olid
oodatud kõik viie valla huvilised noored.Kõik osalejad said endale ka logodega
helkurmeene "Tants teeb meele rõõmsaks" Iisakus oli külas hinnatud
koreograaf Andre Laine ja Avinurmes Viivika Kook. Külalisõpetaja kaasamine
inspireeris kohalikke tantsuõpetajaid, arendas tantsukompetentsi ja andis
kinnitust, et ollakse oma õpetusega õigel teel. Rahvatantsijaid ja tantsupäevadel
osalejaid kokku 142 noort.