Jõusaalide ja sportmängude arendamine piirkonnas 2017

Soetatud jõusaalivahendid Tudulinna vallale, Avinurme valla jõusaalile ning
Alajõe vallale. Tudulinnas peetakse hetkel läbirääkimisi, et kool saaks
vahendeid kasutada ka kehalise kasvatuse tundides. Avinurme jõusaalis toimub
ka juhendamine kord nädalas ning vahendeid saab kasutada ka kehalise
kasvatuse tundides. Piirkondlikku kontseptsiooni ei ole, kuid koostöögrupp on
teemat arutlenud ning kõigil valdadel on vajadus välijõusaalivahenditele ja
terviseradadele. Avinurme valla arengukavas on punktis 3.4 Haridus,
kultuur ja sport – kus ülesannetes ja eesmärkides on välja toodud ka
sporditegevuse areng.
http://avinurme.ee/sisu/774_4118Avinurme_valla_arengukava_2013-2022.pdf
Iisaku valla arengukavas on punktis 4.6. toodud välja sporditegevuse eesmärgid
ja tegevused.
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4110/6201/4014/Valla%20arengukava.pdf#
Alajõe valla arengukavas on punktis Kultuuri- ja vabaaja veetmise võimalused,
kus on eesmärkides välja toodud ka sporditegevuse toetamine.
http://www.alajoevv.ee/wp-
content/uploads/2010/12/Maarus_18_lisa_Alajoe_valla_AK_2015_2022.pdf
Tudulinna valla arengukavas on arengueesmärkides välja toodud tagada
aastaringne aktiivse spordiga tegelemise võimalused; jõusaal, spordisaal
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4221/0201/3062/Tudulinna%20valla%20aren
gukava%202004-2020%20terviktekst.pdf#
Illuka valla arengukavas on punktis 4.6.4 Kultuur ja sport on välja toodud
võimalustena erinevate sportimisvõimaluste loomine.
http://wd.illuka.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=97715&desktop=1047&u=20
171205115629
Sellel tegevusaastal osales Tudulinna jõusaalis 22 noort ning Avinurmes, kuhu
soetati vahendid alles septembris on osalejaid 67, kokku 87. Koostöögrupp
otsustas ühiselt, et spordivahendid soetatakse valdade kaupa ning sellel
tegevusaastal said vahendid Tudulinna, Avinurme ja Alajõe. Järgmisel
tegevusaastal on osalejaid kindlasti rohkem, kui käivituvad tegevused Iisaku,
Illuka ja Alajõe jõusaalides ja kasutatakse erinevaid spordivahendeid. Iisakus
konkreetset kontseptsiooni ei ole. Meil on pigem esmaklassiline erinevate
organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse koostöö. Kuna vallal puudus eraldi
spordieelarve ja ka üksus (inimene), mis valdkonda koordineeriks, on erinevad
MTÜd võtnud mitmete rajatiste rajamise ja hooldamise enda kanda.
Omavalitsus on toetanud projekte omaosaluse ja erinevate toetustega. Sel
õppeaastal on iisaku Gümnaasium omavahenditest soetanud 2 lauatenniselauda,
2 plats puhtaks mängu ning spordivahendeid võimlavahetundide läbiviimiseks.
Võimlavahetunnid toimuvad 3 X nädalas. Link:
http://iisakug.piksel.ee/index.php?uid=2ec81a8e565068739e29&module=50&o
p=5&u_id=527 ; 13.11 – 8.12.2017 toimub lauatennise turniir. Iisaku loodab
saada 2018.a juurde toetust, et soetada juurde vahendeid, siis paanime kõik

tegevused seostada projektiga ning täita ka tingimused (viited, kleepsud, reg
lehed).