Projektist lähemalt

Ida-Viru Lõunaregiooni koostööprojekt „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

PROJEKTI TAUST

ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“, mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga; käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes (NEET) noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

PROJEKTI KESTVUS: oktoober 2016 kuni oktoober 2018

KOOSTÖÖGRUPP

Ida-Virumaa Lõunaregiooni koostöögruppi kuulub viis valda: Avinurme, Tudulinna, Iisaku, Illuka ja Alajõe.

PROJEKTI EESMÄRK

Koostöögrupi tegevussuuna eesmärk on:

  •  Noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni.
  •  Noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine

 

PROJEKTI TEGEVUSTE MAKSUMUS

Koostöögrupp koostas tegevuskava aastateks 2016-2018 ning esitas hinnapakkumuse vastavalt tegevuskavale ENTK-le kogusummas 86390 €. Esimese aasta tegevusteks 49345 € Teise aasta tegevusteks 37045 €

PROJEKTI TEGEVUSED

Tegevused:

  •  Noorte teadushuvi ja ettevõtlikkuse tõstmine läbi erinevate tegevuste;
  •  Noortele eluks vajalike oskuste, tööharjumuste, keskkonnasäästliku tarbimise arendamine;
  •  Tervistava puhkuse võimaldamine lastele;
  •  Noortevahelise suhtluse arendamine, noorte kokkutoomine piirkonnas;
  •  Noorte omaalgatuse toetamine;
  •  Jõusaalide ja sportmängude arendamine;
  •  Eluks vajalike oskuste arendamine;
  •  Noorte meediahuvi ja omaalgatuse toetamine meedia ning loovaladel

 

PROJEKTI RAHASTAJAD

Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetusevahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ elluviimiseks“ kirjeldatud tegevuste raames.